Nước thải trong sản xuất , sinh hoạt luôn là vấn đề gây nhức nhối. Nếu nước thải muốn xả thải ra nguồn nước phải có giấy phép. Công ty môi trường Cao Nguyên Xanh là một trong những công ty dịch vụ làm giấy phép xả thải. Ngoài dịch vụ đó công ty còn tư vấn làm báo cáo môi trường, đề án, và hơn hết chúng tôi thiết kế thi công xử lý khí thải, nước thải...Nếu doanh nghiệp bạn cần được tư vấn về môi trường hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé: 0938395254

sochunguonthaichatthainguyhai

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước yêu cần những gì?

Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân sản xuất có các hoạt động xả thải vào nguồn nước và đã có hệ thống xử lý nước thải rồi mà chưa có giấy phép xả thải. Tùy theo quy mô, lưu lượng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận mà cấp phê duyệt báo cáo xả thải cũng khác nhau.

  + Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.

  + Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả thải với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.

Thời hạn giấy phép

Phải căn cứ vào các điều kiện sau đây:

  1.  Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày;
  2. Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp;
  3.  Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.